§ Warunki ogólne

Firma Forbaby zapewnia 2 letnią gwarancję i rękojmię na wszystkie zakupione produkty. Nie wszystkie produkty posiadają fabryczną gwarancję producenta, wtedy dowodem upoważniającym do reklamacji jest nasz paragon fiskalny, faktura vat lub inny dowód zakupu.

Ze względu na tendencję paragonów do blaknięcia (papier termiczny), proponujemy skopiować paragon lub trzymać go w ciemnym miejscu.

Wszystkie reklamacje nalezy składać za pośrednictwem maila lub w siedzibie sklepu

biuro@bexa.eu

Forbaby ul.T.Rejtana 6; 42-200 Częstochowa

Prosimy o sprawdzenie stanu każdej przesyłki w obecności kuriera, w celu ustalenia, czy nie ma widocznych uszkodzeń, mogących nastąpić w czasie transportu. Jeśli zauważono uszkodzenie towaru dopiero po jego rozpakowaniu, prosimy o wezwanie kuriera i spisanie protokołu szkody. Ułatwi to rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzeń w czasie transportu.

§ Procedura reklamacyjna

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 1. Podstawa prawna, przedmiot i miejsce zgłoszenia reklamacji.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki postępowania reklamacyjnego w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej w produktach sprzedawanych przez firmę Forbaby, zwaną dalej sprzedawcą.
 2. Niniejsze warunki oparte są o Ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 oraz Kodeks cywilny.
 3. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie są regulowane przez podane w poprzednim zdaniu akty prawne
 4. W przypadku powstania wątpliwości interpretacyjnych lub niejednoznaczności, nadrzędne i obowiązujące są postanowienia Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 i Kodeksu cywilnego.
 5. W takiej sytuacji klient ma zawsze prawo do wybrania korzystniejszej dla siebie opcji.
 6. Forbaby odpowiada za sprzedany towar w ciągu 2 lat od otrzymania towaru przez klienta.

§ 2. Warunki zgłoszenia i wysłania reklamacji

 1. W celu zgłoszenia reklamacji online należy :
 • wydrukowac wypełniony formularz reklamacyjny lub opisac wady towary na innym dowolnym formularzu
 • zapakować towar starannie, dołączyć dowód zakupu i opis niezgodności towaru z umową
 • w celu sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego
 • zgłaszany do reklamacji produkt musi zapakowany w sposób właściwie zabezpieczający reklamowany towar.
 • nasz konsultant odeśle informację zwrotną dotyczącą dalszych kroków postępowania reklamacyjnego
 • w wiekszości przypadków sprzedawca lub serwis gwarancyjny wysyłają na swój koszt kuriera po odbiór reklamowanego towaru
 • w przypadku wyraźnego żądania klienta możliwy będzie inny sposób dostarczenia reklamowanego towaru do sprzedawcy.
 • Możliwe jest zgłoszenie reklamacji towaru przez konsumenta inna metodą i w innej formie, ale dla celów dowodowych i ze względów praktycznych polecamy procedurę opisaną powyżej.

Do każdego reklamowanego towaru powinny zostać dołączone :

 • oryginał lub kopia dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura vat )
 • inny dowód zakupu : np. potwierdzenie przelewu bankowego
 • pismo z opisem wad towaru
 • W przypadku posiadania wypełnionej przez sprzedawcę fabrycznej gwarancji producenta należy ją dołączyć do reklamowanego towaru.
 • Zagubienie tej gwarancji nie zwalnia sprzedawcy od odpowiedzialności za towar w ramach rękojmi, gdy klient posiada inny dowód zakupu towaru.
 • Brak dowodu zakupu nie jest formalnie przeszkodą w złożeniu reklamacji, ale wówczas konsumentowi będzie trudno udowodnić, że towar został nabyty u sprzedawcy.

Klient nie ponosi kosztów dostarczenia reklamowanego towaru.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

 1. Forbaby zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 14 dni (termin podstawowy).
 2. Forbaby zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli z przyczyn niezależnych zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
 3. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, sprzedawca może dokonać:
 • a) naprawy wadliwego produktu lub jego wymiany na nowy, chyba, że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów
 • b) zwrotu zapłaconej ceny (odstąpienia od umowy) lub obniżki ceny (zaproponowanej przez konsumenta), jeśli nie jest możliwe załatwienie reklamacji w sposób wymieniony w punkcie (a).

Odstąpienie konsumenta od umowy (zwrot gotówki) jest nieuzasadnione, gdy wada towaru jest nieistotna - art. 560 § 4 Kodeksu cywilnego W przypadku zaistnienia wady istotnej sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu gotówki lub wymiany towaru na nowy przy drugiej reklamacji. W przypadku niewuzględnienia żądania klienta, co do sposobu załatwienia reklamacji, sprzedawca poinformuje o tym klienta w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w konsultacji z rzeczoznawcą i wyspecjalizowanym serwisem. Zdecydowana większość reklamacji jest rozpatrywana pozytywnie, często zgodnie z żądaniem klienta, zawartym w druku reklamacyjnym. Towar powinien być przesłany do serwisu starannie zapakowany i czysty. Uszkodzenia spowodowane brakiem odpowiedniego opakowania mogą być usuwane na koszt Klienta. Czas naprawy nie powinien przekraczać 14 dni, ale w sytuacjach skomplikowanych sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu do 21 dni. Pełnowartościowy, wolny bez wad (zgodny z umową) towar zostanie dostarczony bezzwłocznie do klienta na koszt sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się, na życzenie klienta, do udzielenia informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji. Konsument ma prawo do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dzięki instytucji Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Niniejsze zasady reklamacyjne zostały opracowane na podstawie obowiązującego w Polsce prawa : Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 oraz : Kodeksu cywilnego. W przypadku powstanie jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności nadrzędne i obowiązujące sa przepisy powołanych aktów prawnych.

Produkt dodany do ulubionych