Załącznik nr 2

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

/Imię i Nazwisko oraz adres konsumenta/

Arkadiusz Łęgowik „Forbaby”

ul. Prusa 10

42-242 Rędziny

NIP: 9491864972

e-mail: kontakt@bexa.euWZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….. .

Data zawarcia umowy*/odbioru* - …………………………………………………………………………….. .
_______________________________________

(Podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data i miejscowość - ……………………………………………….(*) Niepotrzebne skreślić

Produkt dodany do ulubionych